Administratorem Twoich danych jest Dom EduMontessori Donata Sulikowska  z siedzibą przy ul. Górna 30, 09-402 Płock wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7741900947 REGON: 610315533. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: donasul6@gmail.com  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Górna 30, 09-402 Płock Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych. 
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: donasul6@gmail.com  Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez  Dom EduMontessori Donata Sulikowska w ramach zawieranych z Tobą umów.